Milli Prodüktivite Merkezi Doktora ve Yüksek Lisans Destekleri

Milli Prodüktivite Merkezi 2007 yılında iki dönem halinde, Merkezin görevleri ve çalışma hedefleri doğrultusunda hazırlanacak toplam 15 (onbeş) adet doktora ve yüksek lisans tezine maddi destek sağlayacaktır.

Bu destek programı çerçevesinde, Merkezimiz Proje Değerlendirme Kurulu tarafından seçilecek doktora tez çalışmaları için her bir öğrenciye net 2.500.- (İkibinbeşyüz) YTL. ve yüksek lisans tez çalışmaları için de her bir öğrenciye net 1.500.- (Binbeşyüz)YTL. ödenecektir. Bu miktarların yarısı tez çalışmasının başlangıcında, diğer yarısı ise çalışmanın bitirilip tezin üniversitece kabulünden ve bir kopyasının MPM'ye tesliminden sonra verilecektir.

Bu programla sağlanacak parasal destek, tez çalışmasının gerektirdiği alan çalışması, anket uygulaması, haberleşme, rapor yazma, vb. masrafları karşılayacak şekilde kullanılabilecek ve bu masrafların belgelendirilmesi zorunluluğu olmayacaktır. Sağlanacak destek esas itibariyle bir teşvik mahiyetindedir.

Desteklenmesi istenilen tez çalışmalarının Ek 1’de verilen Uygulama Planı Formu’na uygun bir biçimde hazırlanarak;

  • Birinci dönem için en geç 15 Mayıs 2007
  • İkinci dönem için en geç 15 Kasım 2007

tarihlerine kadar MPM'ye ulaşmış olması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için ekteki dökümana veya program web sitesine (http://www.mpm.org.tr/duyurular/286.asp) erişebilirsiniz.