Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Programları

“Bayındırlık İskân Kamu Araştırma Programı  (BİKAP)”; Türkiye’de Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın görev alanına giren konuların, araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında mercek altına alınmasını hedeflemektedir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan program teklifi, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu ve TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir. BİKAP kapsamında; planlanma, mevzuat, kıyı alanları, kırsal alanlar, altyapı, yapı ve eğitim proje havuzları yer almaktadır.

Bununla birlikte “Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı, 2010-2013 (KENTGES)”, Yüksek Planlama Kurulu’nda kabul edilmiştir. KENTGES; ulaşım, altyapı, konut ve arsa sunumu, afetlere hazırlık, koruma, iklim değişikliği, yaşam kalitesi, sosyal politikalar ve katılım konularında diğer strateji dokümanları ile uyumlu olarak, merkezi ve yerel düzeyde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin yol haritasını oluşturmak amacını taşımaktadır.

Bakanlık, 2012 ve sonraki yıllar için KENTGES ve BİKAP’ta yer alan konu başlıkları çerçevesinde proje tekliflerini değerlendirecektir. Programın kabulünden itibaren belirlenen çalışma alanlarındaki projeler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı kanalı ile üniversiteler, kamu kurumları, meslek odaları ve özel sektörle birlikte uygulamaya alınacaktır.

Proje önerisinde bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, ilgilendikleri alanlara göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

KENTGES ve BİKAP hakkında ayrıntılı bilgi ve dokümanlara www.bayindirlik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.