TÜBİTAK 5002 - Akademik e-Ders Çağrısı

Değerli Öğretim Üyeleri/Araştırmacılar,

Bu program ile Türkiye’deki lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanarak kolayca ulaşabilecekleri Türkçe akademik kaynaklar üretmek amaçlanmaktadır. Program sonunda ortaya çıkacak olan ders malzemeleri çevrimiçi olarak herkesin erişimine açılacak, ücretsiz olarak kullanılabilecektir.

Bu çağrının kapsamı, üniversitelerde okutulan lisans derslerine yardımcı olması amacıyla internet üzerinden öğrencilerin erişimine sunulabilecek nitelikli ders anlatım videoları ve destekleyici (özgün çizim, animasyon, simülasyon, etkileşimli uygulama vb.) uygulamalardır.

Son başvuru tarihi: 23.08.2013

Sözleşmede belirtilen proje süresi: 18 aydır.

Çağrı Bütçesi:
•Akademik e-Ders Çağrısı destek üst limiti, telif bedeli hariç 120.000 TL (KDV dahil)olarak belirlenmiştir.
• Kurum hissesi %5 olup destek miktarına dâhildir.
• Ders içeriğini zenginleştirmeye hizmet edecek laboratuvar ve deney malzemesi için yapılacak harcamalar sarf malzemesi alımları kapsamında olup destek üst limitinin %10’unu geçemez.
• Destek bedeli özellikle dersin video çekimi, stüdyo kullanımı, montaj, ders anlatımında kullanılacak çizim, animasyon, simülasyon, video, etkileşimli uygulamalar gibi dijital eğitim materyalleri geliştirilmesine yönelik yapılacak hizmet alımlarını ve harcamaları içermektedir.
• Proje kapsamında hizmet alımları harcama kaleminde “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Uzmanı” bulundurulması tavsiye edilmektedir.
• Makine-teçhizat alımları destek kapsamı dışındadır.

Çağrıya Başvurabilecek Kişiler:

Başvuru sahibinin aşağıdaki koşulların tümünü sağlaması gerekmektedir:
• T.C. vatandaşı olmak
• Doktora derecesine sahip olmak
• Dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim almış veya ders vermiş olmak

Çağrının Amaçları:
• Üniversitelerde okutulan lisans dersleri için Türkçe ders kaynağı oluşturmak,
• Lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayarak kolayca ulaşabilecekleri kaynaklar üretmek,
• Akademisyenleri, anlattıkları dersleri daha geniş kitlelerle paylaşmaya teşvik etmek,
• Lisans derslerinin daha zengin içerikle (özgün çizim, animasyon, simülasyon, etkileşimli uygulama vb.) anlatılmasını sağlamaktır.

Çağrı Alanları:
• Doğa Bilimleri: Matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, jeoloji, astronomi ve uzay bilimleri, istatistik
• Mühendislik ve Teknoloji Alanları: Elektrik elektronik, bilgisayar, makine, inşaat, endüstri, tekstil, orman, metalürji ve malzeme, maden, gıda, biyomühendislik, enerji
sistemleri, çevre, kimya, harita, mimarlık
• Sosyal Bilimler: Psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi, eğitim bilimleri,
coğrafya, sosyoloji
• Beşeri Bilimler: Tarih, arkeoloji, felsefe

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü