Araştırma Performansı

Sabancı Üniversitesinin girdi ve çıktılarını oluşturan parametreler Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü bünyesinde yer alan Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi (APG) tarafından bütünsel bir şekilde izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlar Üniversite Araştırma Konseyi ve Araştırma Komitesi toplantılarında, yılda iki kez tüm Üniversiteye açık bir şekilde gerçekleştirilen Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü Değerlendirme toplantılarında ve yıl içinde gerçekleşen diğer stratejik ve yönetim odaklı toplantılarda sunulmaktadır.

Araştırma performansına ilişkin verilerin raporlandığı bir diğer yer ise üniversite sıralama sistemleridir. Araştırma faaliyetleriyle yaratılan faydanın ve Üniversitenin bulunduğu çevreye verdiği katkı bu sistemler aracılığıyla da ölçülmektedir.

Sabancı Üniversitesinin araştırma performansına ilişkin detaylar aşağıda parametreler bazında paylaşılmaktadır.

Projeler

Sabancı Üniversitesinin 2017 yılı Ekim ayı itibari ile dış kaynaklı aktif araştırma fon büyüklüğü 140 proje ile 92 milyon TL’ye ulaşmış olup, bu fonun finansman kaynaklarına göre dağılımı aşağıdaki şekilde verilmektedir.

Bilimsel Yayınlar

Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırmacıları tarafından 2000 yılından itibaren 4.000’den fazla bilimsel yayın yayınlanırken; 2016 yılında öğretim üyesi başına bilimsel yayın sayısı yaklaşık olarak 1,5’dir.

Fikri Mülkiyet Portföyü

Sabancı Üniversitesi tarafından 2016 yılında 13 yeni patent başvurusu yapılmış ve fikri mülkiyet portföyünde yaşanan büyüme 13 yeni patent belgesi ile aşağıdaki şekilden de görüleceği üzere geçmiş yıllara göre en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Sabancı Üniversitesinin 2017 yılı Aralık ayı itibariyle sahip olduğu patent ailesi sayısı 179’dur.

Firmalar

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri odaklı olarak firmaların kuruluşu ve hızlandırma sürecini destekleyen İnovent’in 2017 yılı Ekim ayı itibari ile portföyünde 22 firma bulunmaktadır. Bu firmalarınsektörsel dağılımı aşağıdaki şekilde verilmektedir.