Araştırma Yönetimi

Sabancı Üniversitesinde Araştırma Yönetim Süreci

Sabancı Üniversitesinde Araştırma faaliyetleri, Fakülteler, Merkezler ve Forumlarda bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülmektedir.

Araştırma yönetiminin kurumsal bir yapılanma çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile hedeflenen katma değer; akademik personelin araştırma konusuna odaklanmasının sağlanması, araştırmanın amacına uygun kamu ve özel fon kaynaklarından desteklenmesi, araştırma odaklı olarak başlatılan işbirliği ve projelerin uygulama sürecinde yasal olarak taahhüt altına girilen konularda hedeflenen performans çıktıları doğrultusunda hareket edilebilmesi ve hesap verilebilirliğin sağlanması, araştırmanın ve çıktıların ekonomik değere dönüşüm sürecinin, işbirlikleri, yeni girişimler, yeni bilgiye yatırım, ulusal ve uluslararası bilgi transferi fırsatları ile geliştirilmesidir.

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü (ALP) yapılanması ile yeni bilginin ve teknolojinin ticarileşmesi sürecini bir bütünün parçaları olarak bir sistem dahilinde kurgulamaktadır. Bu sürecin işleyişi kapsamında rol oynayan kurum içi ve dışı paydaşlar, çıktılar ve destekleyici mekanizmaların bütünlüğü, Araştırma Yönetim Süreci ile araştırma odaklı bir üniversitenin gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir çerçevede tasarlanmıştır.

Sabancı Üniversitesi Araştırma Yönetim Süreci aşağıda detayları verilen aşamalardan oluşmaktadır.

1. Araştırma Planlama ve Politika Geliştirme; araştırma politika, hedef ve önceliklerinin belirlenmesi, araştırma işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi, finansal destek planının yapılması, teşvik ve destek sisteminin yönetilmesi, üniversite sıralama sistemlerinin yönetilmesi ve lisansüstü politikalarının belirlenmesi süreçlerinin yönetimi;

2. Araştırma Projelerinin/İşbirliği Fırsatlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması; araştırma işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi ve uygulanması, araştırma projelerinin geliştirilmesi, araştırma projelerinin uygulanması ve bilgi (teknoloji ve diğer) transferinin yönetimi;

3. Araştırma Çıktılarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi; araştırma çıktılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ve politika, performans, önceliklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi.

Araştırma ile ilgili faaliyetlerin yönetimi konusunda oluşturulan yapılanma, profesyonel ve özgün niteliktedir. Araştırma yönetim süreci ile ilgili faaliyetler 2001 yılından itibaren ALP tarafından yürütülmektedir. Araştırma projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi, özel sektör kuruluşları ile uzun vadeli işbirliğine dayalı araştırma çabalarının geliştirilmesi, girişimcilik, teknoloji transferi ve entelektüel varlık yönetimi konularından sorumlu olan ALP bünyesinde yer alan ofisler, araştırma yönetimini kurumsal bir yapılanma çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu sayede araştırmada stratejik hedeflerin oluşturulmasını ve üretilen politikaların uygulanmasını bütünsel ve merkezi bir arayüz mekanizması ile desteklemektedir.